Дзвоніть (06267) 4-27-71

На допомогу голові МКОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ПЛАНУ РОБОТИ МЕТОДКОМІСІЙ

 1. Вивчення змісту навчальних планів і програм, ознайомлення з інструктивно-методичними листами, розробка заходів з їх реалізації.
 2. Обговорення плану роботи методкомісії на навчальний рік.
 3. Творчий звіт педагогів, схвалення досвіду роботи.
 4. Про підсумки обласних виставок-конкурсів дидактичних і методичних матеріалів.
 5. Про роботу з педкадрами щодо результативності їхньої післядипломної освіти.
 6. Про стан інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу предметів циклу.
 7. Про підсумки виставки “Я атестуюсь”.
 8. Передовий педагогічний досвід: ознайомлення, вивчення, опрацювання, узагальнення, представлення на методкомісії.
 9. Проведення методичної декади “Сучасному уроку – наукову організацію, високу якість, належний результат”.
 10. Результати інноваційної діяльності.
 11. Про результати обласних олімпіад, конкурсів профмайстерності.
 12. Методика організації роботи з обдарованими учнями.
 13. Обговорення методичного забезпечення проведення державної підсумкової атестації.
 14. Огляд методичної літератури на допомогу викладачам, які працюють за новими програмами чи підручниками.
 15. “Скарбнички” передового досвіду.
 16. Підручник у руках учня. Огляд нормативних та методичних матеріалів.
 17. Запровадження в навчальний процес активних форм і методів навчання і виховання, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 18. Комплексно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу предметів циклу.
 19. Вивчення і запровадження в практику навчання і виховання результатів науково-педагогічних досліджень, методичних рекомендацій.
 20. Розвиток педагогічної творчості.
 21. Робота над індивідуальною методичною темою.
 22. Позакласна робота з предметів циклу.
 23. Обговорення результатів загальноучилищного контролю.
 24. Організація роботи по забезпеченню міжпредметних зв’язків, взаємозв’язку  загальноосвітньої і професійної підготовки учнів.
 25. Аналіз стану і результатів навчально-виховного процесу, якості знань, рівня вихованості учнів.
 26. Підготовка до педагогічних читань, конференцій.
 27. Організація роботи з розвитку технічної творчості учнів у процесі навчання.
 28. Про підсумки роботи із самоосвіти.
 29. Формування навичок самоконтролю учнів у процесі вивчення предметів циклу.
 30. Види і зміст самостійної роботи учнів.
 31. Зміст домашніх завдань та їх роль у формуванні в учнів інтересу до навчання.
 32. Робота з невстигаючими учнями.
 33. Моніторинг навчальних досягнень успішності учнів за І, ІІ семестр.
 34. Виконання єдиних вимог до писемного і усного мовлення учнів.
 35. Методика проведення практичних та лабораторних робіт.
 36. Використання виховних можливостей уроку.

 

Підбірка методичних проблем

 1. Диференціація навчання. Пошук оптимальних варіантів.
 2. Формування в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності.
 3. Впровадження елементів сучасних педагогічних технологій.
 4. Удосконалення роботи з комплексного використання наочних і технічних засобів навчання.
 5. Систематизація роботи з формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів на основі творчого використання передового педагогічного досвіду.
 6. Удосконалення уроку як засіб розвитку творчості педагога і учня.
 7. Підвищення ролі навчального предмета у формуванні громадянських якостей особистості учня.
 8. Оптимізація навчально-виховного процесу засобами педагогіки співробіт-ництва.
 9. Упровадження особистісно орієнтованої системи навчання.
 10. Використання міжпредметних зв’язків.
 11. Розвиток пізнавальної самостійності та творчих здібностей учнів.
 12. Шляхи розвитку розумових здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури.
 13. Діагностування і попередження відставання учнів у навчанні.
 14. Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей.
 15. Використання засобів диференційованого підходу до учнів із низьким рівнем навчальних досягнень.
 16. Індивідуалізація та диференціювання навчання на принципах особистісно орієнтованої педагогічної технології.
 17. Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності.
 18. Удосконалення роботи щодо вироблення в учнів умінь практичного застосування здобутих знань.
 19. Методика стимулювання позитивного ставлення учнів до навчання.
 20. Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчої активності учнів.
 21. Підвищення ролі домашніх завдань у формуванні в учнів інтересу до навчання.
 22. Використання елементів народо-, українознавства в процесі викладання навчальних дисциплін та в позаурочній роботі.

23.Реалізація диференційованого навчання. Пошук оптимальних варіантів.

24.Формування в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності.

25.Створення психолого-педагогічних умов для самореалізації учнів на уроках.

 1. Формування загальнолюдських цінностей засобами гуманітарної підготовки.

27.Впровадження нових технологій навчання і виховання.

28.Формування вмінь самостійної роботи учнів у процесі навчання.

29.Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів.

30.Реалізація міжпредметних зв’язків.

31.Розвиток розумових здібностей учнів.

32.Підвищення ролі домашніх завдань у формуванні інтересу до навчання.

33.Організація індивідуального навчання як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

34.Методика стимулювання позитивного ставлення учнів до навчання.

35.Діагностування творчих здібностей та розвитку учнів як основа осучаснення навчально-виховного процесу.

36.Формування ключових компетентностей учнів засобами навчального предмета.

37.Впровадження засад дослідницької діяльності учнів на уроках і в позаурочний час.

38.Реалізація прийомів особистісно орієнтованого навчання.

39.Формування національної духовності учнів.

40.Використання технологій творчого мислення у навчально-виховному процесі.

41.Робота з різними джерелами інформації як засіб активації пізнавальної діяльності учнів.

42.Формування в учнів навчальних і самосвітніх умінь як умова соціалізації учня.

43.Виховання культури здоров’я шляхом запровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій.

44.Екологічне виховання учнів в урочний і позаурочний час.