Дзвоніть (06267) 4-27-71

Нормативно-правова документація


 Методична робота


   Методична робота в ліцеї здійснюється згідно з Конституцією України, Законом України «Про професійно-технічну освіту», Статутом навчального закладу та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти

Мета методичної роботи:

– підвищувати науково-теоретичний і культурний рівень педагогів;

– удосконалювати психолого-педагогічну й професійну підготовку.

   Завдання методичної роботи:

– координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів і методичних об’єднань педагогічних працівників;

– розроблення і видання навчальних програм, навчально-методичних і навчально-наочних посібників;

– підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти;

– вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів професійно-технічних навчальних закладів, розробка відповідних рекомендацій;

– співпраця з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення;

– висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду.

   Методична робота – важлива складова професійно-технічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, орієнтованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу. Розв’язати ці багатопланові завдання можна лише через створення оптимальної системи методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити й інтереси.

   Основні принципи методичної роботи:

— демократизація та гуманізація навчального процесу;

— цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-тех­нічного закладу та напрямів його діяльності;

— організація роботи з педагогіч­ними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня профе­сійної компетентності;

— системність та система­тичність;

— науковість;

— оперативність та мобільність;

— прогностичність та випереджу­вальний характер;

— оптимальне поєднання індиві­дуальних і колективних форм;

— пріоритет знань та моральних цінностей.

   Основними завданнями методичної роботи є:

— організаційно-методичне за­безпечення програм розвитку ліцею;

— удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання уч­нівської молоді, забезпечення єд­ності, органічного взаємозв’язку за­гальноосвітньої та професійної підго­товки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого харак­теру професійно-технічної освіти;

— розвиток педагогічної та про­фесійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для про­фесійного вдосконалення;

— інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інфор­мування про досягнення науки і тех­ніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;

— організаційно-методична до­помога у розвитку педагогічної твор­чості, експериментально-дослід­ницькій роботі, впровадженні ре­зультатів наукових досліджень, пере­дового досвіду, педагогічних техно­логій тощо;

— створення комплексного ме­лодичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів на­вчання;

— забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

— підготовка до атестації педагогічних працівників.

   В організації методичної ро­боти та її плануванні враховуються актуальні завдання розвитку системи професійно-технічної освіти.

   Планування методичної ро­боти — це система заходів, що забезпечує її безперервність, упорядко­ваність, визначеність, відповідність потребам навчально-виховного про­цесу та особистим запитам педаго­гічних працівників.

   Реалізації програмних цілей ліцею та методичної роботи сприяє робота за єдиною науково-методич­ною проблемою.

   Методична робота на рік пла­нується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного плану методичної роботи ліцею.

   План методичної роботи розроб­ляється згідно діагностування методистом і обговорюється на засіданні педагогічній ради, затверджується директором.

   Структура методичної роботи містить взаємопов’язані елементи, відповідно до мети й завдань, які стоять перед навчальним закладом та втілюються в різних формах різними методами й засобами.

   Рівень професійної майстерності педколективу, а разом з тим і якість знань та умінь учнів  значною мірою визначається роботою методичного кабінету ліцею.

   Методичний кабінет  є організуючим центром роботи щодо підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних кадрів. Його основними завданнями  є:

– надання допомоги  у підвищенні педагогічної кваліфікації  та фахової майстерності;

– навчально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників навчального закладу;

– організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів;

–  оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

– координація змісту, форм і методів самоосвіти, колективної роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, щоб спрямувати їх на вирішення проблемних питаньліцею;

– систематична пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій навчання та виховання.

   З метою здійснення цих завдань у методичному  ліцею  проводиться така робота:

– створюються умови для самостійної індивідуальної роботи  викладачів та майстрів виробничого навчання щодо підвищення педагогічної кваліфікації шляхом забезпечення їх необхідною літературою, доступом до комп’ютера, організації  для них консультацій з різних питань, що їх цікавлять;

– організовуються і періодично проводяться   огляди літератури  з питань педагогіки і психології, методичної літератури;

– організовується допомога в підготовці   психолого-педагогічних семінарів;

– організовується вивчення з  педагогами технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки;

– організовується робота щодо надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам, майстрам в/н;

– здійснюється необхідна робота щодо пропаганди перспективного педагогічного досвіду шляхом: підготовки і проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів , педагогічних конкурсів, методичних фестивалів,  випуску методичних бюлетенів;

   Завідування методичним кабінетом навчального закладу здійснюється  методистом ліцею. В його обов’язки входять планування і керівництво роботою кабінету.